Splošni pogoji poslovanja

Splošna določila

Splošni pogoji so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice, ki jo skleneta organizator oziroma pooblaščena agencija in naročnik oziroma potnik, ki se prijavlja na v prijavnici opredeljeno storitev oziroma turistični produkt. Če ni v programu drugače navedeno, je organizator turističnega aranžmaja Iter – turizem, izobraževanje in svetovanje Ajda Kljun s.p., Sajevec 7a, 1310 Ribnica (v nadaljevanju Iter Ajda Kljun s.p.). Splošni pogoji veljajo za aranžmaje, ki jih organizira Iter Ajda Kljun s.p. ter za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, ki jih agencija nudi svojim kupcem v obliki posredovanja, v kolikor ni drugače navedeno. Če je v posameznem programu oziroma ponudbi glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja določilo, ki je navedeno v programu oziroma ponudbi.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo turističnega produkta oziroma storitve in se nanje nanašajo ti Splošni pogoji.

Organizator jamči za izvedbo v skladu z razpisanim programom, razen v primeru izrednih okoliščin kot so vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nesreče, intervencije državnih oblasti, višja sila, epidemije in pandemije, itd.

Splošna določila za zaključene skupine

Za udeležbo na izletih in potovanjih za zaključene skupine (npr. klubi, društva, kolektivi, vzgojno izobraževalni zavodi…) veljajo posebni splošni pogoji, ki so skupaj s podrobnejšim programom na voljo v naši poslovalnici.

Vsebina aranžmaja

Organizator vašega potovanja je Iter, turistične storitve Ajda Kljun s.p., ki jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti, in kot je opisano, uresničil aranžma, razen v izrednih okoliščinah (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, naravne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti, epidemije in pandemije, ipd.).

Organizator posredovanega aranžmaja je zapisan na pogodbi oziroma prijavnici. Za izvedbo objavljenega programa po vsebini posredovanega aranžmaja jamči partnerski organizator. V primeru posredovanega aranžmaja veljajo Splošni pogoji glavnega organizatorja, v kolikor ni drugače navedeno.

Prijava

Prijave sprejemamo v poslovalnici turistične agencije Iter ali pri pooblaščenih posrednikih. Prijavite se tako, da osebno, po pošti ali elektronski pošti pošljete izpolnjen obrazec »Prijavnica«. Ob prijavi je potrebno predložiti vse potrebne dokumente in sporočiti vse potrebne podatke. Dokler potnik ne plača akontacije z izbranimi doplačili po želji in obveznimi doplačili, rezervacija ni potrjena.

Naročnik oziroma potnik ob prijavi podpiše pogodbo o potovanju oziroma prijavnico, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji, z opombo: “Seznanjen(a) sem s programom in splošnimi pogoji ter jih v celoti sprejemam.” Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih in programu potovanja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in program potovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani na spletni strani turistične agencije Iter (https://iter-tours.si). Bistveni pogoj za veljavnost prijave po telefonu oz. internetu je plačilo računa v skladu z navedeno valuto.

Če ni v programu potovanja določeno drugače, plačate ob prijavi 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa najmanj 21 dni pred odhodom. V kolikor je pričetek dogovorjenega potovanja od sklenitve pogodbe odmaknjen za manj kot 21 dni, zapade celotna vrednost aranžmaja ob sklenitvi pogodbe. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odstopil od pogodbe, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko »Odpoved potovanja«.

Točnost podatkov

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih in točnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja s strani potnika.

Cene

Cene vseh aranžmajev so določene s programom potovanja oz. letovanja ter veljajo od dneva objave programa.

Če je prišlo do sprememb v tečaju valut, na podlagi katerih je izračunan aranžma, do zvišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do zvišanja pristojbin za nekatere storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja, ima organizator pravico do zvišanja cene. O morebitnem zvišanju cene organizator potnika obvesti najpozneje 20 dni pred odhodom. Če podražitev preseže 10 %, ima potnik pravico razdreti pogodbo in pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

Organizator lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem (npr. fakultativni izleti). V tem primeru organizator ne nastopa ne kot organizator ne kot posrednik, ampak samo kot informator. Zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije se pri prodaji turističnih aranžmajev lahko zaračunavajo stroški prijave.

Doplačila

Storitve, ki niso izrecno vključene v osnovno ceno aranžmaja, so navedene v rubrikah Doplačila, Obvezna doplačila in Doplačila po želji. Običajno gre za naslednje storitve: pridobitev tujega vizuma, enoposteljna soba, napitnine v ciljni deželi, vstopnine… . Rubrika vstopnine pri nekaterih potovanjih vključuje tudi druge manjše stroške, ki jih bodisi poravnamo vnaprej (npr. rezervacije obiskov muzejev in galerij, obiskov razstav, ogled predstav …), bodisi jih vodnik poravnava gotovinsko v lokalni valuti (npr. lokalni prevozi z ladjami, žičnicami, podzemno železnico, degustacije…). Objavljen znesek vstopnin je pri posameznih potovanjih ocenjen in zaokrožen. V primeru sprememb vas o tem obvestimo v Obvestilo o odhodu.

Prijavnina

Potnik je ob prijavi dolžan poravnati prijavnino v znesku 15.-€ na prijavnico, razen v primeru enodnevnih izletov. Prijavnina na enodnevni izlet se ne obračunava, razen v primeru plačila z bančno kartico prijavnina znaša 3.-€. V primeru individualnih potovanj znaša prijavnina 25.-€.

Potrditev izleta oziroma potovanja

Vašo udeležbo dokončno potrdimo z Obvestilom o odhodu, ki ga v primeru potovanja prejmete 7 dni, v primeru enodnevnega izleta pa 3 dni pred odhodom na pot. V Obvestilu o odhodu vam sporočimo natančen čas in kraj odhoda ter druge podrobnejše informacije in navodila. Če pisma v navedenem roku ne bi prejeli, se morate nemudoma zglasiti na prijavnem mestu. V obratnem primeru domnevamo, da ste obvestilo prejeli. Nepopolnih podatkov na prijavnici, zaradi katerih Obvestila o odhodu ne bi pravočasno prejeli, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške v takšnem primeru krije potnik.

Kategorizacija namestitvenih objektov

Kategorizacije nastanitvenih objektov (število zvezdic), navedene v ponudbah in programih, so določene glede na uradno lokalno kategorizacijo, zato organizator zanje ne odgovarja.

Število zvezdic med različnimi tipi nastanitve ni primerljivo. Prehrana, udobje in druga ponudba so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi turističnimi cilji, destinacijami so različni in neprimerljivi.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katero koli pisno ali ustno informacijo, ki jo je potnik dobil na prodajnem mestu in ni v skladu z opisi storitev v tem programu. Organizator prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih hotelov, saj na oblikovanje le-teh nima vpliva.

Opis storitev

Opis storitev in objektov pri posameznem programu velja samo za tiste, ki se prijavijo oz. ki plačajo izbrani objekt oziroma program po primarno objavljenih cenah. V primeru “last minute” ponudb in drugih akcij veljajo opisi poleg konkretne akcije.

Posebne storitve

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini …) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine …), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih tudi doplača. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni v programu določeno drugače. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali turističnemu vodniku v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Sprememba programa

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (točka »Vsebina aranžmaja«). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške.

Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem pravočasno obveščen. Iz različnih razlogov, kot so stavke, slabe vremenske razmere, nujna vzdrževalna dela, popravila in obremenitve zračnega prostora, lahko pride do zamud, na katere organizator ne more vplivati. Za dodatne stroške ali nekoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude, je v skladu s predpisi odgovoren prevoznik. Pri potovanjih oz. izletih, kjer v času prijave še ni bil točno znan dan odhoda, mora potnik upoštevati, da se lahko zgodi, da bodo nekateri muzeji, cerkve, arheološka najdišča ipd. zaprti prav tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si organizator pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda posameznih ogledov oz. do ustreznih nadomestnih ogledov.

Trajanje počitnic, izletov ali potovanj in storitve

Prvi in zadnji dan počitnic sta namenjena prihodu v letoviški kraj in odhodu iz letoviškega kraja, s tem povezanimi prevozi in nastanitvijo. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna, ura vrnitve pa tudi jutranja. V vsakem primeru se dan odhoda in dan vrnitve štejeta kot dneva potovanja. Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku postreči večerje, enako velja za zajtrk pri odhodih v zgodnjih jutranjih urah.

Rezervirana oskrba velja samo med vašim bivanjem na destinaciji, in sicer od trenutka, ko se prijavite na recepciji, do trenutka, ko se odjavite.

Odpoved s strani organizatorja

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi obstajale pred objavo in prodajo aranžmaja.

Organizator lahko odpove aranžma ali del aranžmaja, ki se plača dodatno (npr. prevoz do letališča), tudi če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev oz. prevozov:

  • za aranžmaje s posebej najetimi letali, vlaki ali ladjami 80 % zasedenosti le-teh,
  • za avtobusne aranžmaje glede na določila v posameznem programu,
  • za aranžmaje na rednih letalskih progah 15 potnikov,
  • za prevoz do letališča 6 potnikov.

Organizator je dolžan kupce o tem obvestiti najpozneje 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, ampak kupcem vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu nekoriščenih storitev.

Pogoj za slovenskega predstavnika na posamični destinaciji je vsaj 40 slovenskih potnikov.

Odpoved s strani potnika

Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:

  • za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 10 % celotne vrednosti aranžmaja,
  • za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 30 % celotne vrednosti aranžmaja,
  • za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
  • za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 80 % celotne vrednosti aranžmaja,
  • za odpoved od 7 dni do 1 dan pred začetkom potovanja organizator obdrži 95 % celotne vrednosti aranžmaja,
  • če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Zgornja tabela ne velja za turistične aranžmaje, ki so vezani na redne linije ali nizkocenovnike. Pri teh aranžmajih so stroški odpovedi 95% skupne cene aranžmaja že takoj po fiksni potrditvi.

Za primere, če bi moral potnik zaradi hujše akutne bolezni, smrti ali hujše poškodbe njega samega ali ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali zaradi vpoklica na vojaške vaje, do česar bi prišlo po sklenitvi pogodbe, potovanje odpovedati, kar bi imelo posledice iz prejšnjega odstavka, omogočamo zavarovanje, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi) v procentualni višini cene aranžmaja. V tem primeru potnika v celoti vežejo Splošni pogoji za zavarovanje odpovedi turističnih potovanj zavarovalnice, ki so sestavni del pogodbe o potovanju, za primer odpovedi katerega se sklepa zavarovanje.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko, če se sprememba da urediti, spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za neko potovanje, vendar mora o tem obvestiti organizatorja oziroma prodajno mesto najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Vse dodatne stroške, ki bi pri tem nastali, nosi potnik.

Za vsako spremembo rezervacije, če je sploh še mogoča, organizator bremeni potnika za 30.-€. Vsaka sprememba termina potovanja manj kot 30 dni do odhoda se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgornja tabela odpovednih stroškov.

Obveznosti organizatorja

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan omogočiti vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti neizvedene ali le delno izvedene storitve.

Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedbe storitev, nastale zaradi višje sile (točka »Vsebina aranžmaja«) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu z veljavnimi predpisi odgovoren prevoznik.

Obveznosti potnika

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje. Če na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. Če je potniku zaradi kršitve katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev.

Če potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Če potniku ureja vizum organizator, le-ta ne jamči za uspešnost ali pravočasnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov pridobitve vizumov.

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne osebne podatke, ki se bodo uporabljali v skladu z zakonom. Na podlagi teh podatkov bo organizator izvršil rezervacijo in najpozneje 7 dni pred odhodom naročnika obvestil o točni uri odhoda in ostalih potrebnih podatkih o potovanju. V kolikor potnik ne prejme obvestila, se to ne obravnava kot višja sila na strani potnika; stroške, ki bi zaradi tega nastali, zato nosi izključno potnik sam.

Če želi potnik na potovanju uveljavljati popust oziroma brezplačen vstop v muzeje, samostane, galerije ipd., si je dolžan morebitno potrebno potrdilo, največkrat od ambasade namembne države, urediti sam in na lastne stroške.

Prtljaga

Po določilih posameznih letalskih prevoznikov ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage, za vsak presežen kilogram dovoljene teže prtljage pa mora potnik na kraju samem doplačati. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz živali in posebne prtljage (npr. glasbila, kolo, surf, sup, oprema za golf,…)., se plača dodatno, po navadi ob odhodu neposredno na letališču oz. na kraju samem. Prevoz živali in posebne prtljage je treba najaviti že ob prijavi, prevoznik pa si zaradi omejitve zmogljivosti vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza živali oz. posebne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zato nastala, nosi potnik sam. Ob prijavi je treba najaviti tudi prevoz vseh predmetov, katerih prevoz v ročni prtljagi je sicer prepovedan, razen če jih potnik potrebuje zaradi nujnih zdravstvenih razlogov (npr. inzulinske injekcije… ).

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Organizator prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (priporočamo najetje sefa) ter prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij).

Sobe

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega – orientacija, določeno nadstropje…), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v nekem hotelu. Slike sob na spletnih straneh so le primeri. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja na to ne more vplivati, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je manjša in ima lahko slabšo lego.

Pri nastanitvi treh ali več oseb v isti sobi, studiu ali apartmaju mora potnik upoštevati, da gre največkrat za dvoposteljno sobo oz. dvoposteljni studio oz. apartma s pomožnimi ležišči, zato nastanitev dodatnih oseb običajno ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za kavč ali zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka navadni postelji. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja omeji gibanje v sobi.

Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji poteka izmenjava sob med 12. in 15. uro, zato je treba ne glede na uro odhoda oz. poleta sobo zapustiti do 11. ure oz. se lahko vanjo nastanimo šele ob 15. uri. Nekateri hoteli glede na zasedenost včasih ponujajo možnost podaljšanega bivanja, za katerega pa se potnik dogovori na kraju samem. Morebitne stroške podaljšanja bivanja v sobi krije potnik sam. V številnih nastanitvenih objektih ponujajo ob prihodu oz. odhodu možnost, da prtljago odložite v poseben prostor ali na označeno zbirališče, vendar vedno na lastno odgovornost.

Gostje, ki se prijavijo na “last minute” in razne druge akcije, se morajo zavedati, da bodo sicer dobili sobe v skladu z opisi v konkretni akciji, vendar bodo po navadi to najslabše sobe v hotelu. Hotelir ima namreč vedno nekaj gostov, ki so aranžma plačali po kataloški ceni, in razumljivo je, da bo njim dal prednost.

Zdravstveni predpisi in varstvo

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v nekatere države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvenega varstva in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in tako, kot je določeno s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, ter se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

Izključitev odgovornosti organizatorja

Podjetje Iter Ajda Kljun s.p. ne odgovarja za škodo, ki jo tekom izleta, potovanja ali počitnic utrpi potnik zaradi višje sile (kot so elementarne nesreče in naravne katastrofe), izrednih okoliščin, kraje in drugih dogodkov, katerih učinkov ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti. Podjetje Iter Ajda Kljun s.p. prav tako ne odgovarja za posledice dejanj potnika samega ter ne za dejanja tretjih oseb, katerih organizator ni mogel pričakovati, se njihovim posledicam ne izogniti ali jih ne odstraniti.

Reklamacije in pritožbe

Majhnih pomanjkljivosti se ne upošteva. Če so storitve, navedene v programu, po mnenju, ki je neodvisno od osebnih lastnosti posameznega potnika, njegove starosti, spola, posebne občutljivosti ali posebne neobčutljivosti, opravljene slabo, lahko potnik poda pritožbo oziroma reklamacijo.

Pritožbeni postopek

Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, če je le-ta odsoten, pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval poznejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.

Če objektivne pritožbe ni mogoče rešiti predstavnikom organizatorja na kraju samem, je potnik dolžan takoj poklicati dežurno številko organizatorja oz. posrednika +386 31 246 453 in zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih.

Najpozneje v 2 mesecih po vrnitvi s potovanja mora potnik predati pisno pritožbo na prodajnem mestu, kjer se je prijavil za potovanje, ter priložiti ustrezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Pritožba mora biti podpisana, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo pritožbi. Pritožbe poslane preko elektronske pošte se ne bodo upoštevale. Organizator bo vsebinsko obravnaval samo pravilno podane pritožbe z vsemi zahtevanimi priloženimi dokumenti, vložene v zakonsko določenem roku.

Organizator je dolžan izdati pisni odgovor k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.

Dokler organizator ne da pisnega odgovora, se potnik odreče posredovanju katere koli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem. Če bi bila glede na vsebino reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu odškodnine. Največja odškodnina zaradi pritožbe lahko doseže znesek realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. S tem se prekine pravica kupca do nadomestila idealne škode. Pri aranžmajih “last minute” in aranžmajih po znižani akcijski ceni gre za skromnejše nastanitve, vendar ugodnejše in predvsem primerne za potnike, ki se jim kakovost bivanja ne zdi najpomembnejša. Potnik, ki se odloči za tak aranžma, je v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja opozorjen na manjšo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja zahtevkov za znižanje cene, ki bi izvirali iz naslova kakovosti nastanitvenega objekta.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s prijavo na konkretno potovanje pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi organizatorja in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Politika varovanja osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.iter-tours.si v zavihku Izjava o zasebnosti.

Ribnica, september 2022